《A Cloudy Day in July》__ Rose Ho

今晨清涼。下午酷熟。去平日的步行徑  、烏雲密佈、幸好沒雨。請看今日之收獲。

  
  

睇完景就食飯!

我煑的 fusion 餸冇人會同我爭食。不過….益、簡、新!
益….健康有益…..野生紅鮭魚(wild sockeye salmon) (很少有賣)、超薄豬扒(有疍白質但不多肉)、伴以冬菇(香港素菜館用的)、木耳、意大利香荽、超辣有機生羗、有機蒜頭、capers (驢蹄草花蕾)。涼瓜、蕃茄、抽皮。
简….簡單 – 預備、煑用(全部蒸)、清洗。只餸不飯。
新….新配搭!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *